Недостатньо знати, необхідно вміти ці знання застосувати! Недостатньо бажати, потрібно і робити!
  Б.І. Мокін
Головна сторінкаДодати в Вибране

основне
Новини
Біографія
Наукова діяльність
Монографії
Педагогічна діяльність
Адміністративна діяльність
Громадська діяльність
Листи, статті, доповіді
Зворотній зв'язок

Пошук

Мій акаунт на Facebook
Пошук
Головна сторінка   Наукова діяльність  Монографії 
Монографія - Вінниця, ВНТУ, 2012. - 128 с.

В монографії розглядаються основоположні поняття запропонованої авторами теорії слабких множин, яка покликана узагальнити існуючі теорії звичайних та нечітких множин. Досліджуються зв'язки між слабкими, нечіткими та звичайними множинами. Розглядаються прикладні аспекти нової теорії як більш універсального інструмента моделювання складних систем в умовах невизначеності даних. Книга може зацікавити студентів, аспірантів і спеціалістів з прикладної математики, економіко-математичного моделювання, теорії систем, теорії прийняття рішень та всіх інших, хто використовує математичні методи для моделювання складних систем в інформаційних ситуаціях з високим рівнем невизначеності.завантажити книгу

Монографія. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. - 145 с.

Монографія є розвитком методів ідентифікації складних нелінійних закономірностей на основі сучасних інтелектуальних технологій (Soft Computing), а саме - комплексного застосування нечіткої логіки, нейронних мереж та генетичних алгоритмів. Основний акцент робиться на способі отримання нечітких баз знань із експериментальних даних без участі експертів шляхом застосування генетичних алгоритмів оптимізації. Наводиться відповідний математичний апарат, методологія настроювання отриманих моделей нейронними мережами, результати комп’ютерного моделювання, а також розв’язання прикладної задачі з галузі електроенергетики - прогнозування добових графіків споживання електричної потужності.

Книга розрахована на фахівців з математичного моделювання та обчислювальних методів, а також тих галузей, де постійно виникає необхідність прийняття рішення на основі великої кількості даних - медицина, бізнес, соціологія тощо.завантажити книгу

Монографія - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 114 с.

В монографії висвітлені нові підходи в математичному моделюванні задач відтворення параметрів режимів електромереж в умовах недостатньої кількості телевимірів. Визначені умови розв'язання таких задач. Завдяки використанню в просторі комплексних електротехнічних параметрів лінійної неевклідової метрики зменшена невизначеність вхідних даних таких задач. В теорію нечітких множин введено нетрадиційний клас слабких операцій та принципів узагальнення. Розроблені моделі та алгоритми евристичної та нечіткої квазідетермінізації.

Монографія розрахована на науковців та інженерів.завантажити книгу перегляд змісту

Монографія - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 122 с.

Монографія присвячена удосконаленню процесу розв'язування взаємозв'язаних задач вибору оптимальних перерізів ліній та координат розміщення джерела живлення повітряних та кабельних радіальних та радіально-магістральних розподільних мереж.

Книга розрахована на інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням та експлуатацією систем електропостачання, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів.перегляд змісту

Монографія - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 126 с.

В монографії представлені розроблені авторами математичні моделі для вдосконалення методів оцінки технічного стану, відновлення основних електротехнічних систем трамваїв та синтезовані на їхній основі системи технічної діагностики тягового електродвигуна й прискорювача трамвая.

Розрахована на електротехнічних працівників трамвайно-тролейбусних управлінь, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів, котрі спеціалізуються в галузі математичного моделюваннята технічної діагностики міського електротранспорту.перегляд змісту

Монографія - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. - 132 с.

Монографія присвячена розв'язанню задачі синтезу математичних моделей процесу екстракції цукру в похилому дифузійному апараті та комп'ютерних методів їх реалізації, придатних для оптимізації, керування і прогнозування процесу.

Книга розрахована на інженерно-технічних працівників та технологів цукрової промисловості, що займаються розробкою засобів автоматизації технологічних процесів цукрового виробництва, а також може бути корисною студентам і аспірантам вузів.перегляд змісту

Монографія - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. - 142 с.

В монографії викладено філософське підгрунтя необхідності впровадження методів творчого пошуку в навчальний процес підготовки інженерів. Розкриті особливості лабораторного практикуму як методу закріплення теоретичних знань з вивчення процесів, явищ, об'єктів природи, техніки і технологій в штучно відтворених умовах та визначені вимоги, яким повинен відповідали лабораторний практикум для підготовки не лише інженера-виконавця, але і інженера-творця. Запропоновано критерії та побудовано алгоритм оцінки оптимальності співвідношення "творчого" та "пізнавального" в лабораторному практикумі з використанням теорії нечітких множин та лінгвістичної змінної.перегляд змісту

Монографія - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. - 152 с.

В книзі представлено як відомі, так і розроблені авторами математичні моделі динаміки річкових процесів та динаміки якості річкових вод. Приведено алгоритми ідентифікації запропонованих авторами моделей та методологію виявлення офіційно незареєстрованих скидів стічних вод. Описано пакет прикладних програм для оцінювання якості річкових вод, розроблений на основі запропонованих в роботі математичних моделей та алгоритмів.

Розрахована на аспірантів та науковців, які займаються математичним моделюванням і обчислювальними методами. Буде корисною також студентам та аспірантам вищих навчальних закладів екологічної підготовки.перегляд змісту

Монографія - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999. - 74 с.

В монографії описані математичні моделі та системи діагностики високовольтних вимикачів як із числа тих,що випускає промисловість, так і синтезовані авторами.

Розрахована на інженернотехнічних працівників електротехнічної промисловості і електроенергетики,які експлуатують електричні системи та мережі, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів котрі спеціалізуються в галузі технічної діагностики електрообладнання.завантажити книгу перегляд змісту

Монографія - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999. - 122 с.

У монографії наводяться нові математичні моделі робастної стійкості та чутливості нелінійних систем, які використовуються під час контролю ряду технологічних параметрів в електромеханіці, машинобудуванні, електроенергетиці. Запропоновані моделі базуються на описі поведінки нелінійних систем із змінними параметрами у просторі приростів параметрів та на Фур'є-інтегральному методі ідентифікації. Наводяться приклади використання запропонованих моделей для розв'язання практичних задач та функціональні схеми пристроїв, що автоматизують розв'язання задач оцінки стійкості.

Розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням систем контролю, а також на аспірантів та студентів вузів III-IV рівня акредитації.перегляд змісту
Головна сторінкаДодати в Вибране
© 2007-2015. Персональний сайт Мокіна Б.І. Усі права захищено. Несанкціоноване використання матеріалів сайту не дозволяється. У випадку використання цих матеріалів на інших сайтах не допускається будь-яке редагування тексту, а посилання на даний сайт є обов`язковим.