Недостатньо знати, необхідно вміти ці знання застосувати! Недостатньо бажати, потрібно і робити!
  Б.І. Мокін
Головна сторінкаДодати в Вибране

основне
Новини
Біографія
Наукова діяльність
Педагогічна діяльність
Адміністративна діяльність
Громадська діяльність
Листи, статті, доповіді
Зворотній зв'язок

Пошук

Мій акаунт на Facebook
Пошук
Головна сторінка   Новини 


10 травня 2017

Шановні студенти, які слухають мої лекції по навчальній дисципліні «Методологія та організація наукових досліджень». Незабаром вам доведеться складати екзамен з цієї дисципліни. Оскільки з різних причин дехто з вас окремі лекції пропустив, я вирішив привести перелік питань, які виносяться на екзамен по МОНД, аби ви, скориставшись моїм однойменним навчальним посібником, могли самостійно в них розібратись.

1. Визначити сутність терміну «наука» і дати класифікацію наук.
2. Визначити сутність словосполучення «наукові дослідження» і дати їх класифікацію.
3. Визначити сутність словосполучень «мета дослідження», «об’єкт дослідження», «предмет дослідження». Навести приклади.
4. Визначити сутність словосполучень «наукова проблема», «наукова тема», «наукове завдання». Навести приклади.
5. Визначити сутність словосполучення «методи дослідження» і дати їх класифікацію з визначенням рівнів.
6. Системний аналіз та його етапи.
7. Дати характеристику 1-го етапу системного аналізу і навести приклад.
8. Дати характеристику 2-го етапу системного аналізу і навести приклад.
9. Синтез математичних моделей процесів в об’єктах дослідження як сутність 3-го етапу системного аналізу.
10. Класифікація об’єктів дослідження з позицій синтезу математичних моделей процесів у них.
11. Математичні моделі статичних об’єктів дослідження.
12. Математичні моделі лінійних детермінованих динамічних об’єктів з зосередженими параметрами і неперервними процесами в них (в часовій області)
13. Математичні моделі лінійних детермінованих динамічних об’єктів з зосередженими параметрами і неперервними процесами в них (на комплексній площині).
14. Математичні моделі лінійних детермінованих динамічних об’єктів з зосередженими параметрами і неперервними процесами в них (в частотній області).
15. Решітчасті функції та аналоги похідної і інтеграла для них.
16. Математичні моделі лінійних детермінованих динамічних об’єктів з зосередженими параметрами і дискретними процесами в них (в часовій області).
17. Математичні моделі лінійних детермінованих динамічних об’єктів з зосередженими параметрами і дискретними процесами в них (на комплексній площині).
18. Випадкові величини та їх характеристики.
19. Стохастичні процеси та їх характеристики.
20. Стаціонарні стохастичні процеси та їх характеристики.
21. Математичні моделі лінійних стохастичних динамічних об’єктів з зосередженими параметрами і неперервними процесами в них.
22. Математичні моделі лінійних стохастичних динамічних об’єктів з зосередженими параметрами і дискретними процесами в них у вигляді фільтра.
23. Математичні моделі лінійних стохастичних динамічних об’єктів з зосередженими параметрами і дискретними процесами в них у вигляді авторегресії.
24. Математичні моделі лінійних стохастичних динамічних об’єктів з зосередженими параметрами і дискретними процесами в них у вигляді авторегресії-ковзного середнього.
25. Математичні моделі лінійних стохастичних динамічних об’єктів з зосередженими параметрами і дискретними процесами в них у вигляді авторегресії-проінтегрованого ковзного середнього.
26. Особливості синтезу математичних моделей нелінійних детермінованих динамічних об’єктів з зосередженими параметрами і неперервними процесами в них.
27. Особливості синтезу математичних моделей нелінійних детермінованих динамічних об’єктів з зосередженими параметрами і дискретними процесами в них.
28. Особливості синтезу математичних моделей динамічних систем з розподіленими параметрами.
29. Особливості синтезу математичних моделей об’єктів дослідження, частина параметрів яких мають кількісні, а частина лише якісні характеристики. Бази знань як моделі об’єктів в полі лінгвістичних змінних.
30. Ідентифікація моделі статичного об’єкта дослідження методом найменших квадратів.
31. Ідентифікація моделі детермінованого динамічного об’єкта з неперервними процесами на комплексній площині.
32. Ідентифікація моделі детермінованого динамічного об’єкта з дискретними процесами на комплексній площині.
33. Ідентифікація моделі стохастичного динамічного об’єкта з неперервними процесами фур’є-інтегральним методом.
34. Ідентифікація моделі стохастичного динамічного об’єкта з дискретними процесами методом Юла-Уокера.
35. Оцінка адекватності математичних моделей, ідентифікованих з використанням експериментальних даних.
36. Експеримент для отримання бази даних, необхідних для ідентифікації моделей об’єктів, його види та етапи.
37. Вимоги до засобів вимірювання, задіяних в експерименті.
38. Похибки та класи точності засобів вимірювання.
39. Вимоги до статистичних оцінок характеристик вимірюваних величин.
40. Оцінка найбільш імовірного значення вимірюваної величини та характеристики розкиду навколо нього.
41. Довірча імовірність та довірчий інтервал для дійсного значення вимірюваної величини.
42. Визначення довірчого інтервалу при достатній кількості вимірювань за допомогою інтеграла імовірностей Лапласа.
43. Визначення кількості вимірювань, достатньої для забезпечення заданої точності оцінок характеристик вимірюваної величини.
44. Визначення довірчого інтервалу для дійсного значення вимірюваної величини при малій кількості вимірювань з використанням розподілу Стьюдента.
45. Визначення можливості використання вимірювань, зроблених кількома засобами вимірювання або одним засобом в різних серіях вимірювань, як таких, що належать одній довгій вибірці з використанням критерію Кохрена.
46. Перевірка моделі, вибраної для апроксимації експериментально визначеної залежності, на адекватність цій залежності з використанням критерію Фішера.
47. Перевірка емпіричної кривої, вибраної для вирівнювання закону розподілу вимірюваної величини, на адекватність цьому закону з використанням критерію Пірсона.
48. Оцінка ступеню лінійної залежності двох вимірюваних величин з використанням коефіцієнта кореляції.
49. Оцінка ступеню нелінійної залежності двох вимірюваних величин з використанням пари кореляційних відношень та коефіцієнта криволінійної кореляції.
50. Загальна характеристика аналізу процесів в об’єктах дослідження з використанням математичних моделей як 4-го етапу системного підходу.
51. Загальна характеристика ППП MathCad  та ППП  MATLAB з позицій їх використання для аналізу процесів в об’єктах дослідження на основі математичних моделей.
52. Аналіз неперервних процесів в лінійному детермінованому динамічному об’єкті з використанням його математичної моделі.
53. Аналіз дискретних процесів в лінійному детермінованому динамічному об’єкті з використанням його математичної моделі.
54. Імітаційне моделювання як метод дослідження складних об’єктів, для деяких складових яких не можна синтезувати математичні моделі процесів в них.
55. Загальна характеристика процесу оптимізації об’єктів дослідження як 5-го етапу системного аналізу.
56. Оптимізація процесів в динамічних об’єктах, для яких визначені математичні моделі та аналітичні вирази для критеріїв оптимізації.
57. Пошук оптимуму в об’єктах методом планування експериментів.
58. Планування руху до оптимуму на основі метода Гауса-Зейделя .
59. Планування руху до оптимуму на основі градієнтного методу
60. Винахідництво як евристичний напрям наукових досліджень.
61. Правила оформлення заявки на винахід або корисну модель.
62. Патентний пошук, що передує складенню заявки на винахід або на корисну модель.
63. Захист прав винахідників та право на роялті.
64.  Оцінка ефекту від впровадження результатів наукових досліджень
65. Характеристика інформаційного пошуку до теми досліджень.
66. Правила структуризації змісту та оформлення наукових статей
67. Правила структуризації змісту та оформлення звітів про виконання наукових досліджень за затвердженою темою.
68. Правила структуризації доповіді та презентації виступу на науковому форумі.
69. Поняття індексу цитування Гірша та імпакт-фактора журналу.
70. Основні вимоги до публікацій матеріалів, що використовуються при написанні кандидатських та докторських дисертацій.
71. Характеристика основних міжнародних наукометричних баз
72. Вимоги до актів впровадження результатів наукових досліджень.
73. Характеристика наукових ступенів і вчених та академічних звань.
74. Організації, яким дозволено проводити наукові дослідження за бюджетні кошти.
Версія для друку


[30.12.2018] Чим запам’ятається 2018 рік?
[22.11.2018] Враження від поїздки до Києва у листопаді 2018 року
[03.10.2018] Одна із версій, чому деякі народні депутати вимагають звільнення Уляни Супрун
[26.09.2018] А чи не варто повернути інститут наукових консультантів?
[18.09.2018] Хотілось би знати?!
[01.09.2018] ВНТУ із вступного «абітурієнтотрусу» вийшов достойно
[21.06.2018] Як, реалізуючи гарну ініціативу, створити нікому не потрібне посміховисько
[20.05.2018] Позиція в дискусії
[10.05.2018] На 95-ому
[25.03.2018] Короткий звіт про участь у методологічному семінарі та загальних зборах НАПН України, а також про відвідини українського парламенту
[10.03.2018] Позиція
[26.01.2018] Нагородження
[14.12.2017] Бумеранг повертається вдруге
[10.12.2017] Коли добіжить кінця українська Саакашвіліада?
[08.11.2017] Суворов у Гордона на 112-му
Головна сторінкаДодати в Вибране
© 2007-2015. Персональний сайт Мокіна Б.І. Усі права захищено. Несанкціоноване використання матеріалів сайту не дозволяється. У випадку використання цих матеріалів на інших сайтах не допускається будь-яке редагування тексту, а посилання на даний сайт є обов`язковим.